Wednesday, 9 December 2015

'I killed my mother after she refused with her car and money'


Kudakwashe's reply (in Shona)

At police cells


Kudakwashe Ashley Sibanda(19), who killed his mother on Thursday in cold blood after stabbing her five times, yesterday briefly appeared before Magistrate Judith Taruvinga as cops sought to extend her stay in police custody pending finalization of investigations.

The law does not allow police to keep suspects for over 48 hours. The request was granted, and the kid, who was not asked to plead, will appear in court at 1115 today:

EXCLUSIVE: Here is his full reply to the murder allegations, extracted from his warned and cautioned statement to police.

Accused's reply in Shona:

Mhosva yandiri kupomerwa ndinoibvuma. Ndakabaya mai vanhu nebanga vagere mudining room mushure mekunge varamba kundipa mota nemari asi kwaive kushandiswa nemweya wababamukuru vangu. Ndakavasiya vakarara pasi mudining room. Ndakabva ndavakiyira imomo Ndakaenda mukitchen ndikageza ropa ranga riri mumaoko angu. Ndakazotora banga riya ndikandorikanda mugarage remota pamba pedu. Ndakabva ndatora mota yamhamha ndichibva ndabuda ndikaenda kuSenga ndichinoona shamwari yangu, Hither.


Ndakamutora ndikadzoka naye kumba. Ndakapinda mumba ndikatora hembe dzangu muroom mangu.

Kuda pictured with sisters and mum


Ndakabuda ndikaenda kumba kwaDorcas Murasi ndikanopiwa $150,00 yemukando wamhamha. Ndakabva ndadzokera kumba ndikapinda mubedroom mamhamha ndikatora $100,00 yaive muchikwama mavo. Tikazopinda mutown tikatanga kunwa doro tiripaBowling Club.


Ava mangwanai ndakazoenda kuHarare naHither neimwe shamwari yangu anonzi Ronny Madzimure. Takadzoka kuno kuGweru musi iwoyo asi takazopinda muGweru mangwanani eMugovera. Kwava kuma12 masikati ndakadzokera zvakare kuHarare zvakare nemota yamhamha. Ava manheru ndakazotakura vanhu paShowground ndava kudzokera kuno kuGweru. Ndakazoita tsaona ndakusvika patoll-gate repaNorton ndikatsika munhu. Ndakazotora mota ndikanoisiya paturn-off yepaDairy farmiri padhuze netollgate repaNorton. Ndakazotsvaka lift ndikadzokera kuHarare musi weSvondo mamgwanani ndakanga ndichifamba ndiri mune imwe kombi. Ndakazoonekwa neshamwari dzana sekuru vangu dzaiziva nezvenyaya iyi vakabva vamisa kombi iyi vakandibata.
No comments:

Post a Comment